Selecteer een pagina
Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die op alle overeenkomsten met Studio Spatie van toepassing zijn. De kleine lettertjes, zeg maar.

De duidelijke lettertjes

Kleine lettertjes zijn klein, omdat het er vaak veel zijn. En niet zelden zijn ze wollig geformuleerd, waardoor je soms kan denken “Wat staat hier nou?”. Daarom vind je de kolom ernaast een korte uitleg die de globale strekking van het artikel uitlegt. Deze is bedoeld om je te helpen en is niet uitputtend. Om maar eens een juridische term te gebruiken.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  1. Studio Spatie: de opdrachtnemer, gevestigd aan de Amsteldijk Zuid 30 in Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80943195.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van Studio Spatie, met wie Studio Spatie een overeenkomst gesloten heeft en/of aan wie Studio Spatie een offerte heeft gestuurd.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Studio Spatie.
  4. Diensten: alle diensten die Studio Spatie biedt, zoals het schrijven, herschrijven of redigeren van teksten en content, (eind)redactie en tekstadvies
  5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de Studio Spatie uit anderen hoofde, direct verband houdend met de overeenkomst, worden verricht.
  6. Toeleveranciers: derden waarvan diensten of producten door Studio Spatie worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
  7. Algemene Voorwaarden: de hierna volgende algemene voorwaarden.

De uitleg

Hier staan de definities van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde termen. Zo voorkomen wij onduidelijkheid en weten we allebei waar we het over hebben.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en/of diensten.
  2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden door Studio Spatie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Studio Spatie voor de uitvoering daarvan derden – waaronder mede begrepen toeleveranciers – dient te betrekken.
  4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of een overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
  5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
   ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  8. Indien Studio Spatie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Studio Spatie het recht verliest om alsnog of in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  9. Studio Spatie heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.
  10. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met (wettelijke) regels, beleid, voorschriften, technologie, etc. kunnen te allen tijde door Studio Spatie doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om de diensten optimaal te kunnen leveren.

De uitleg

Hier staan de situaties beschreven waarin de Algemene Voorwaarden van Studio Spatie van toepassing zijn. Daarnaast is beschreven wat er gebeurt wanneer er iets niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

Artikel 3 – Offertes

  1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Studio Spatie in haar offerte anders aangeeft
  2. Een offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij Studio Spatie in haar offerte anders aangeeft.
  3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de offerte.
  4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Studio Spatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Studio Spatie het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
  6. Studio Spatie kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
  7. Genoemde (lever)termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  8. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  9. Wanneer een offerte van Studio Spatie vergezeld gaat met bijvoorbeeld een voorbeeldtekst, een voorbeeldartikel, voorbeeldconcept of voorbeeldcontent, dan blijven deze voorbeelden eigendom van Studio Spatie. Als de opdrachtgever een voorbeeld wil gebruiken, dan kan Studio Spatie daar een vergoeding voor vragen.

De uitleg

Hoe lang zijn offertes geldig? Zijn offertes ook geldig voor toekomstige overeenkomsten en opdracht? Je vindt het allemaal hier. Oh ja… en als Studio Spatie bij een offerte een voorbeeldtekst stuurt, blijft deze eigendom van Studio Spatie en mag je het niet zomaar zonder toestemming gebruiken.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst tussen Studio Spatie en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en Studio Spatie de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.
  2. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever aan Studio Spatie, al dan niet via elektronische weg.
  3. Ook is sprake van een overeenkomst indien Studio Spatie op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
  4. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.
  5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
  6. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Studio Spatie schriftelijk bevestigd is.
  7. Studio Spatie is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.
  8. Alle gegevens, informatie, rapportages, briefings, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

De uitleg

Een overeenkomst komt tot stand wanneer je een offerte of voorstel van Studio Spatie schriftelijk accepteert. Wanneer je even belt om akkoord te geven, zal Studio Spatie altijd de opdracht nog te bevestigen. Om misverstanden te voorkomen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden

  1. Alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden worden door Studio Spatie naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Studio Spatie kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden, diensten en overeenkomsten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Studio Spatie niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
  2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Studio Spatie het recht om haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden – waaronder ook toeleveranciers – te laten verrichten.
  3. Studio Spatie heeft het recht een overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Studio Spatie de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de opdrachtgever de factuur van de betreffende fase heeft voldaan.
  4. Eventuele levertermijnen in een opdrachtbevestiging, offerte en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Studio Spatie een levertermijn overschrijdt dan dient de opdrachtgever Studio Spatie schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Studio Spatie minimaal 4 weken de tijd krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Wanneer een toeleverancier een leveringstermijn geeft, dan kan Studio Spatie hier geen garanties voor geven. Deze termijnen worden gegeven door de toeleverancier. Studio Spatie heeft hier geen invloed op.
  5. Zolang de opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft, schort Studio Spatie haar werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst op totdat zij de aanbetaling ontvangen heeft.

De uitleg

Studio Spatie doet altijd haar uiterste best om tot het resultaat te komen dat jij voor ogen hebt. Maar meer dan ons best kunnen ook wij niet doen. Hier kun je terugvinden hoe wij er mee omgaan wanneer we het niet eens zijn over het opgeleverde resultaat.

Daarnaast vind je hier terug dat Studio Spatie werkzaamheden kan opschorten tot een (aan)betaling is ontvangen.

Artikel 6 – Informatie en medewerking van de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever dient alle gegevens, materialen, inloggegevens en informatie, waarvan Studio Spatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden, tijdig en correct aan Studio Spatie te verstrekken.
  2. Indien de opdrachtgever de benodigde of gevraagde gegevens, materialen, inloggegevens of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Studio Spatie verstrekt, dan heeft Studio Spatie het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij opdrachtgever.
  3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Studio Spatie verstrekte gegevens, materialen, inloggegevens of informatie.
  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen, inloggegevens of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Studio Spatie is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
  5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit zijn bedrijf, dan wel derden die namens opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.
  6. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden nodig is, stelt opdrachtgever op zijn locatie aan Studio Spatie of aan door Studio Spatie ingeschakelde derden of toeleveranciers, kosteloos een werkruimte en de gewenste en benodigde faciliteiten ter beschikking. Dit geldt ook voor elke andere door de opdrachtgever aangewezen locatie waar de overeenkomst en/of werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
  7. Het verstrekken van inloggegevens aan Studio Spatie heeft niet tot gevolg dat de opdrachtgever niet meer aansprakelijk of verantwoordelijk is voor zijn account of website. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijft te allen tijde berusten bij de opdrachtgever, ook indien Studio Spatie beschikt over de inloggegevens en/of toegang heeft tot de website of social media kanalen waarvoor de inloggegevens aan Studio Spatie verstrekt zijn.

De uitleg

Het kan voorkomen dat Studio Spatie voor de uitvoering van haar werkzaamheden informatie nodig heeft van jou. Of toegang tot de ‘achterkant’ van jouw website of jouw social media kanalen. Hier staat hoe wij daar samen mee om zouden moeten gaan.

Artikel 7 – Afspraken en annulering

  1. Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op alle afspraken en zal zich gedurende de afspraak volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.
  2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afspraak zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dan dient de opdrachtgever dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Studio Spatie.
  3. Annulering van afspraken kan telefonisch of per e-mail.
  4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Studio Spatie, aan degene die niet verschenen is zonder tijdige annulering, kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en eventueel de kosten voor de gereserveerde (externe) locatie.
  5. Dit artikel is ook van toepassing indien opdrachtgever – zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.
  6. Indien Studio Spatie een afspraak, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Studio Spatie kan bij een annulering te nimmer aansprakelijk worden gesteld.
  7. Dit artikel geldt ook voor afspraken met derden of toeleveranciers, tenzij de betreffende derde of toeleverancier andere (annulerings)voorwaarden hanteert.
  8. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.

De uitleg

Als we een fysieke afspraak hebben, kan het natuurlijk voorkomen dat deze op het laatste moment niet doorgaat. Normaal gesproken natuurlijk geen probleem. Maar in sommige gevallen is het misschien wel erg ongelukkig. Hier staat hoe Studio Spatie met dergelijke uitzonderingsgevallen omgaat.

Artikel 8 – Levering, acceptatie en herziening

  1. Na levering van het werk heeft opdrachtgever eenmalig het recht te vragen om een eenvoudige herziening van het werk, zonder dat opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Studio Spatie bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.
  2. Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt Studio Spatie de opdrachtgever hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het werk. Na schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van de aanvullende vergoeding wordt het werk herzien.
  3. Indien opdrachtgever binnen 14 dagen, na levering van het werk aan opdrachtgever, geen feedback, herzieningen of enige andere vorm van tegenbericht aan Studio Spatie heeft gegeven, is sprake van levering en acceptatie en zal Studio Spatie overgaan tot facturering. Wanneer opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gebruikmaakt van een eenmalige herziening van het werk, komt dit recht te vervallen.
  4. De in lid 3 genoemde termijn geldt niet indien sprake is van actuele bijdragen waarbij de fatale (op)leveringsdatum respectievelijk de publicatiedatum eerder is dan 14 dagen na levering. Bij dergelijke bijdragen geldt als uiterste acceptatietermijn de (overeengekomen) sluitingstijd. Feedback, herzieningen of enige andere vorm van tegenbericht moet geschieden vóór de aangegeven respectievelijk overeengekomen termijn.
  5. Wanneer het geleverde onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever het geleverde niet op die gronden weigeren.
  6. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert, aanvaardt opdrachtgever hiermee de aansprakelijkheid dat het geleverde eventuele onjuistheden of onzorgvuldigheden kan bevatten.
  7. Studio Spatie draagt bij levering van het werk (teksten en/of content) het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
  8. Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten geleverd door Studio Spatie te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Studio Spatie tegen iedere aansprakelijkheid.

De uitleg

Studio Spatie doet haar uiterste best alles foutloos op te leveren. Is er toch nog een klein foutje ingeslopen, dan herstellen wij dat kosteloos. Horen wij binnen 14 dagen niets, dan gaan we er vanuit dat het goed is.

En de teksten mogen enkel gebruikt worden voor dat wat is afgesproken. Wil je de teksten ook voor andere doeleinden gebruiken, dan moeten daar met Studio Spatie aanvullende afspraken over gemaakt worden.

Artikel 9 – Wijzigen overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst resp. de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen, in onderling overleg, overgaan tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst.
  2. Wanneer een overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
  3. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en/of in kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Studio Spatie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
  4. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Studio Spatie.
  5. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Studio Spatie een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Studio Spatie heeft dan recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden aan de oorspronkelijke overeenkomst.
  6. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever, dan is Studio Spatie gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.
  7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Studio Spatie niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Studio Spatie het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
  8. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Studio Spatie kan worden toegerekend, dan zal Studio Spatie geen meerkosten in rekening brengen.

De uitleg

Het kan zijn dat de werkzaamheden wijzigen of dat er meer of minder wordt verwacht dan vooraf afgesproken. In hoeverre dit dan toch onder de initiële overeenkomst verschilt per geval. Hier de regels rondom wijzigingen van de overeenkomst.

Artikel 10 – Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

  1. Studio Spatie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
   • a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
   • b. Studio Spatie na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
   • c. Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaald heeft;
   • d. Eén van de partijen komt te overlijden;
   • e. Eén van de partijen haar onderneming staakt.
  2. Indien Studio Spatie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wegens de in lid 1 bedoelde redenen, dan zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is zij gerechtigd het
   honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden direct in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  3. Schort Studio Spatie de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
  4. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever,
   van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Studio Spatie het recht om de overeenkomst te
   annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
  5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Indien opdrachtgever een overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever, ter keuze van Studio Spatie gehouden te vergoeden:
   • Hetzij alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten;
   • Hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door Studio Spatie te lijden schade, kosten en rente.

De uitleg

Studio Spatie hecht veel waarde aan een goede en langdurige samenwerking. Wanneer een van ons tweeën toch onder de samenwerking uit wil, kan dat. De regels rondom beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst tussen jou en Studio Spatie staan hier.

Artikel 11 – Betaling en incassokosten

  1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank- of giro-overboeking ten gunste van een door Studio Spatie aangewezen bankrekening.
  2. Verstuurde facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
  3. Studio Spatie verstuurt haar facturen digitaal. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur per post verstuurd..
  4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
  5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Studio Spatie het recht, nadat zij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
  6. Alle redelijk gemaakte kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
  7. De incassokosten bedragen 20% van het factuurbedrag.
  8. Over de verschuldigde incassokosten is de opdrachtgever eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep bedraagt 1% per maand.
  9. Indien Studio Spatie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
  10. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. En in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Studio Spatie open staan.
  11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Studio Spatie op de opdrachtgever direct opeisbaar.
  12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  13. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Studio Spatie haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat opdrachtgever de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft. 

De uitleg

Facturen van Studio Spatie dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. We herinneren je graag nog een keer, als de betaling er even bij ingeschoten is. Maar mocht het echt te lang duren, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Artikel 12 – Klachten

  1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, diensten, werkzaamheden of de factuur dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Studio Spatie.
  2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
  3. Studio Spatie streeft ernaar om een klacht binnen 4 weken na dagtekening van de klacht af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de opdrachtgever daarover per e-mail informeren.
  4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op, tenzij Studio Spatie schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
  5. Indien de klacht terecht is, heeft Studio Spatie de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden/diensten.
  6. Met klachten over derden of toeleveranciers dient de opdrachtgever zich te wenden tot de betreffende derde of toeleverancier.

De uitleg

Studio Spatie doet haar uiterste best om het werk naar volledige tevredenheid te leveren. Mocht je toch niet tevreden zijn, laat het even weten. Hier staan de de spelregels rondom klachten.

Artikel 13 – Auteursrechten en gebruiksrecht

  1. Bij auteursrechtelijk beschermde werken verleent Studio Spatie bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
  2. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door opdrachtgever verkregen gebruiksrecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
  3. Elk gebruik van het werk dat niet is overeengekomen en niet onder het omschreven gebruiksrecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Studio Spatie waarvoor de opdrachtgever schadeplichtig is.
  4. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bewaren tegen bestaan. Deze bezwaren dienen bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Studio Spatie worden gebracht en door haar te worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Studio Spatie kan eisen dat haar naam niet vermeld wordt of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
  5. Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk de naam en/of het logo van Studio Spatie duidelijk te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de naam en/of het logo van Studio Spatie zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Studio Spatie te verwijderen.
  6. Indien opdrachtgever naam en/of logo van Studio Spatie wenst te verwijderen van het geleverde werk, dan is dit slechts mogelijk na een extra vergoeding en schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Studio Spatie.
  7. Bij inbreuk op het auteursrecht is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Studio Spatie wordt beschouwd:
   • publicatie van werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
   • hergebruik van werk zonder toestemming;
   • aanpassing van werk, tenzij partijen zijn overeengekomen dat dit is toegestaan;
   • publicatie zonder naamsvermelding, tenzij anders overeengekomen.
  8. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van
   minimaal €200,00. De kosten die Studio Spatie moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen, vallen niet onder voornoemd bedrag en dienen door opdrachtgever volledig te worden vergoed.
  9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige wijziging aan het geleverde werk aan te brengen, tenzij partijen anders en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien opdrachtgever het geleverde werk wenst te wijzigen, heeft hij hiervoor, voordat hij wijzigingen aanbrengt aan het geleverde, de uitdrukkelijke toestemming van Studio Spatie nodig.
  10. Het eigendom van de door Studio Spatie verstrekte ideeën, concepten, adviezen of ontwerpen blijft volledig bij Studio Spatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
  11. Studio Spatie behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie naar buiten wordt gebracht.
  12. Ten aanzien van de auteursrechten van derden of toeleveranciers kunnen andere afspraken inzake het auteursrecht en/of gebruiksrecht gelden. De auteursrechten ten aanzien van werken gemaakt door een derde of toeleverancier behoren toe aan de betreffende derde of toeleverancier en niet aan Studio Spatie.

De uitleg

Wanneer Studio Spatie teksten voor jou schrijft, zijn deze beschermd door middel van het auteursrecht. Dit auteursrecht ligt bij Studio Spatie, maar jij krijgt natuurijk het recht te teksten te gebruiken, maar enkel voor hetgeen vooraf is afgesproken.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Het in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Studio Spatie totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Studio Spatie gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
  2. Het door Studio Spatie geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Studio Spatie veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de opdrachtgever verplicht om Studio Spatie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval Studio Spatie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Studio Spatie om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Spatie zich bevinden en deze terug te nemen.

De uitleg

Hierin staat het eigendom en de overgang van de eigendom beschreven.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

  1. Zowel de opdrachtgever als Studio Spatie, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten, verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.
  2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
  3. Studio Spatie is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben, in de macht van derden komt bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot- door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Studio Spatie. Studio Spatie is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd verstrekte (schriftelijke) materialen of informatie van Studio Spatie te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.
  5. Studio Spatie kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
  6. Studio Spatie kan eventueel de naam van opdrachtgever gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken, bijvoorbeeld op sociale media of haar website.

De uitleg

Alles wat tussen jou en Studio Spatie wordt besproken is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Studio Spatie neemt deze vertrouwelijkheid heel erg serieus. Vandaar dat we dat nog even goed hebben geregeld.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid van Studio Spatie

  1. Iedere aansprakelijkheid van Studio Spatie is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
  2. Studio Spatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Studio Spatie is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever en/of indirecte opdrachtgever, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Studio Spatie is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden of toeleveranciers.
  4. Studio Spatie is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
   • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Spatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Spatie kan worden toegerekend.
   • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
   • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
  5. Studio Spatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
   • Gederfde winst;
   • Gemiste besparingen;
   • Gevolgschade;
   • Reputatieschade;
   • Teleurgestelde verwachtingen;
   • Bedrijfs- of andersoortige stagnaties.
  6. Voor zover Studio Spatie aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, met een maximum van €2.000,-. Indien Studio Spatie een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
  7. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan 2 maanden is de aansprakelijkheid van Studio Spatie beperkt tot het factuurbedrag van de afgelopen 2 maanden, met een maximum van €2.000,-.
  8. Elke aansprakelijkheid van Studio Spatie vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of de diensten of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
  9. Studio Spatie is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
  10. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Studio Spatie.

De uitleg

In geval van schade zijn er gevallen waarin Studio Spatie aansprakelijk kan worden gesteld en gevallen waarin dat niet kan. 

Artikel 17 – Vrijwaring

  1. De opdrachtgever vrijwaart Studio Spatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
  2. Indien Studio Spatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Studio Spatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Spatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Spatie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De uitleg

Studio Spatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor aanspraken van derden in de uitvoering vaan haar werkzaamheden. De vrijwaring hiervoor is hier schriftelijk geregeld.

Artikel 18 – Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio Spatie, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
  3. Studio Spatie heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Studio Spatie haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Studio Spatie heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de opdrachtgever als Studio Spatie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Studio Spatie het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  5. Studio Spatie is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

De uitleg

Sommige zaken zijn ‘out of our hands’, om maar eens een Nederlandse uitdrukking te gebruiken. Hier staan de gevallen van overmacht opgesomd.

Artikel 19 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten, diensten, offertes, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  3. Alle geschillen tussen Studio Spatie en opdrachtgever zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
  4. Geschillen tussen Studio Spatie en een opdrachtgever waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Studio Spatie.
  5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk(e) arbitrage-instituut of mediator.

De uitleg

Als het goed is komen we er altijd in goed onderling overleg uit Escaleert het toch, dan staat hier waar beide partijen terecht kunnen.